Regulmin kursow grupowych

 1. Szkoła językowa English with 2lips zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu językowego, zapewnia program nauczania, warunki lokalowe i materiały edukacyjne do przeprowadzenia kursu.
 2. Jeśli lekcja nie odbędzie się z winy szkoły (choroba, wypadki losowe), zostanie ona odrobiona w terminie uzgodnionym wspólnie z uczestnikami.
 3. Jeśli kurs zostanie przerwany z przyczyn niezależnych od szkoły (np.: pandemia, awaria w budynku szkoły itp.), lektor wspólnie z uczestnikami ustala dalszy przebieg zajęć.
 4. Płatności: Opłaty za kurs należy dokonać przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Zaplata za kurs jest równoznaczna z rezerwacja miejsca na wybranym przez kursanta poziomie.
 5. Cena kursu uwzględniona w ofercie sklepu obejmuje również cenę materiałów edukacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia kursu. Ceny materiałów edukacyjnych różnią się w zależności od kursu i są zawarte w opisie oferty kursu.
 6. Nieobecność uczestnika na kursie z jakiejkolwiek przyczyny nie uprawnia do zwrotu lub zmniejszenia wysokości uiszczonej opłaty, dotyczy to również przerwania uczestnictwa w kursie z jakichkolwiek przyczyn. Niemożliwe jest przerwanie kursu i ponowne rozpoczęcie go w innym terminie.
 7. Uczestnik kursu wyraża zgodę umieszczania zdjęć zrobionych w trakcie w celach reklamowych English with 2lips. Jeśli uczestnik kursu nie zgadza się na publikowanie jego zdjęć, należy to zgłosić na adres englishwith2lips@gmail.com
 8. Uczestnik jest zobowiązany do aktywnego udziału w kursie. Punktualnego przychodzenia na zajęcia. Odrabiania prac domowych, powtarzania zagadnień z lekcji. Minimalny czas pracy własnej (poza zajęciami) przy optymalnych zdolnościach kursanta to ok 3 godziny tygodniowo. Program kursu zakłada optymalne zdolności i aktywność kursanta, w przeciwnym wypadku niemożliwa jest realizacja zamierzonego programem celu.
 9. Uczestnik kursu wyraża zgodę na gromadzenie przez szkołę English with 2lips danych osobowych uczestnika i korzystanie z nich w kontaktach z uczestnikiem. Szkoła nie udostępnia danych osobowych uczestnika żadnym innym firmom, instytucjom, ani osobom trzecim.
 10. Na zakończenie kursu każdy kursant, który przystąpił do egzaminu, otrzyma certyfikat uczestnictwa.
 11. Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 5 osób.